Política de privacitat

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

T’informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD) i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i l’article 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que Anytic Business Solutions, S.L. (d’ara endavant, EXQUEEZEER) realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions d’aquesta pàgina.

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable del tractament: Anytic Business Solutions, S.L.

Nom comercial: EXQUEEZEER

NIF: B66737263

Domicili: Av. Europa 47 P.3 Pta.2 , 08790, Gelida

Email: amallol@anytic.com

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les teves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.

Per a comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o les trucades telefòniques).

Per a proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes oferts Per a oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.

En el seu cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.

Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicacions en referència als serveis i/o productes contractats; així com per qüestions tècniques que puguin afectar aquest lloc web. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes contractats o sol·licitats.

En el seu cas, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades personals per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per a notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separada per l’usuari. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment utilitzant els mitjans i formes implementades a aquest efecte.

 

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, tret que vingui imposat per llei o existeixi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació contractual amb l’usuari, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades. Les dades també podran conservar-se el temps indispensable per al compliment d’obligacions legals aplicables al responsable del tractament.

 

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació comercial i newsletters de conservaran de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva oposició a l’enviament de comunicacions comercials o supressió de les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

EXQUEEZEER tracta les teves dades personals d’acord amb les següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1), l’execució d’un contracte o mesures precontractuals (2) i l’interès legítim (3).

 

El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:
Abans de procedir a tractar les seves dades,

En el procés de registre/contractació com a client o,

En el moment d’enviar comunicacions comercials de EXQUEEZEER .

 

Les sol·licituds d’informació que ens facis arribar requereixen que ens facilitis de manera voluntària les dades necessàries per a poder atendre les sol·licituds. No obstant això, pots lliurement negar-te a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per a tractar les teves dades. En aquests supòsits, la negativa a facilitar les dades personals suposarà la impossibilitat d’atendre les sol·licituds dels usuaris, i la revocació del consentiment prestat no afectarà els tractaments basats en el consentiment de l’interessat realitzats abans de ser revocat.

 

El tractament de dades per part de EXQUEEZEER és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. Aquesta base jurídica resultarà d’aplicació si l’usuari adquireix productes o contracta serveis a través del nostre lloc web.

L’Interès legítim de EXQUEEZEER a mantenir i fidelizar als seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre altres. Tot l’indicat anteriorment s’entendrà sense perjudici del compliment per part de EXQUEEZEER de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica regulats la Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.
EXQUEEZEER entén que, en facilitar-nos les seves dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud d’aquests, i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats anteriorment descrites.


DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.

Amb caràcter general, EXQUEEZEER no cedirà les teves dades personals a tercers tret que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.

 

EXQUEEZEER no realitzarà transferències internacionals de les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents suposats:

 

Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en les quals l’interessat sigui part.

Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.

 

Que la transferència internacional de dades tingui lloc per mediar consentiment exprés de l’interessat. Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en servidors situats fora de l’Espai Econòmic Europeu.

 

En tot cas, en els supòsits en els quals puguin tenir lloc transferències internacionals de dades, EXQUEEZEER comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en

 

aplicació de la normativa vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa en matèria de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació, t’expliquem en què consisteixen aquests drets:

 

Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de les seves dades personals.

Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.

Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent. Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.

Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els hi enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

 

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat. Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat quan aquest consisteixi en la base jurídica per al tractament de les dades personals, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

 

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que et posi en contacte amb nosaltres a través de

 

les dades de contacte que apareixen en “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant les condicions d’aquest. És possible que et demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la teva identitat.

 

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: EXQUEEZEER t’informa igualment del dret que t’assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si consideres que el tractament realitzat no s’ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Menors

EXQUEEZEER recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o representants legals del menor per a poder realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals del menor seran els únics responsables en relació als continguts als quals el menor poguessin tenir accés en visitar la nostra pàgina web.

 

Xarxes socials

És possible que EXQUEEZEER disposi de perfils en les diferents xarxes socials. També és possible que l’usuari pugui accedir als espais privats que poguessin existir en aquesta pàgina web a través dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i contrasenya. En aquests supòsits, s’informa els usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil d’usuari en les xarxes socials, que aquesta és la responsable dels tractaments de dades que es realitzin, tret que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret.

 

Conservació de determinades dades

EXQUEEZEER informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

 

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix a la nostra pàgina web, el sistema operatiu utilitzat, i la configuració del dispositiu, entre altres.

 

Mesures de seguretat

S’informa l’usuari que el titular del lloc web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació personal que obra en poder de EXQUEEZEER , mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 

Cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les cookies en la nostra Política de Cookies.

Política De Cookies

En Anytic Business Solutions, S.L. (d’ara endavant, EXQUEEZEER) utilitzem cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara, transparent i concisa sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, què són les cookies, per a què serveixen, quins tipus de cookies utilitzem, quines són les seves finalitats i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

 

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Una cookie és un petit arxiu o fitxer que es descarrega en el seu ordinador, dispositiu mòbil (telèfons intel·ligents, tauletes, etc.) o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació, en accedir a determinades pàgines web o aplicacions mòbils. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

El conjunt de cookies de tots els nostres usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils, quins no i quins són susceptibles de millora. Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-te la navegació i usabilitat de la nostra web. En cap cas les cookies podran danyar el teu equip o dispositiu mòbil.

Les cookies no t’identifiquen personalment i no suposen cap risc per al teu ordinador o dispositiu mòbil. No són virus ni programari espia. Simplement són eines utilitzades pels llocs web que visites per a millorar la teva navegació, perquè les teves dades viatgin per la xarxa segurs, per a ajudar-nos a entendre quina informació de la nostra web és més útil per als nostres usuaris o per a saber quines ofertes poden ser de l’interès de cada usuari. I tot això d’una manera totalment anònima: mai sabrem el teu nom, adreça o telèfon, tret que tu ens els facilitis. Tu decideixes si permets o no la instal·lació de les nostres cookies.

A més, has de tenir en compte que, si decideixes no permetre l’ús de cookies, pot ser que algunes característiques de la web no funcionin correctament i, a més, no podrem adaptar la informació que t’oferim als teus interessos. En cap cas la no acceptació de les cookies pot suposar que no puguis accedir i utilitzar les funcions bàsiques de la nostra pàgina web.

També volem informar-te que, en aplicació de la normativa europea i espanyola en matèria de privacitat i cookies, existeixen cookies que requereixen consentiment de l’usuari (p. ex.: cookies d’anàlisis o mesurament i cookies de publicitat comportamental), i altres que es troben exemptes de consentiment (p. ex.: cookies tècniques o aquelles necessàries per a la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari).

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE?

Les cookies utilitzades en www.exqueezeer.com són tractades per EXQUEEZEER amb les finalitats i temps de conservació exposats en l’apartat “Relació de cookies utilitzades”.

 

QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

Segons l’entitat que la gestiona, les cookies poden ser:

 

Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien al teu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licites.

Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al teu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora (tercer).

Segons el termini de temps que romanen activades:

 

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l’arxiu de cookies del teu navegador fins que abandones la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur del teu ordinador o memòria del dispositiu mòbil. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies serveix per a analitzar pautes de trànsit en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitar el seu ús.

Cookies persistents: Són les cookies emmagatzemades en el disc dur del teu ordinador o memòria del teu dispositiu mòbil, i a la informació del qual podem accedir durant un temps definit segons el tipus de cookie. Les cookies persistents deixaran de funcionar una vegada arribada la seva data de caducitat, o, si abans d’arribar aquesta, retires el consentiment.

Segons la seva finalitat:

Cookies tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de preferències o personalització: Són aquelles que et permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com, per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisis o mesurament: Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris que visiten la nostra web i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. També poden servir per a quantificar els impactes dels anuncis mostrats.

Cookies de publicitat comportamental: Són totes aquelles cookies que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest. Aquest tipus de cookies són les que ens permeten mostrar-te publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

 

RELACIÓ DE COOKIES UTILITZADES

A continuació, detallem les cookies utilitzades en la nostra web (www.exqueezeer.com ) i la finalitat d’aquestes:

Nom de

Pròpia o

Finalitat

 

Exempta / no exempta del de

 

de

de la

Termini

deure d’informació i

 

la cookie

 

tercers

cookie

 

consentiment

 

 

 

 

CONSENT

Tercer

Tècnica

17 anys

Exempta
 

RELACIÓ DE COOKIES DE TERCERS

A continuació, detallem la relació de tercers prestadors de serveis de cookies en la nostra pàgina web (www.exqueezeer.com )

Nom proveïdor

Més informació sobre l’ús de les cookies d’aquest tercer (adreça web)

 

COM ES PODEN CONFIGURAR LES COOKIES EN LA NOSTRA PÀGINA WEB I REVOCAR EL CONSENTIMENT PRESTAT?

Quan accedeixes a la nostra pàgina web se’t mostra una finestra en la qual pots indicar si acceptes, rebutges o desitges configurar les cookies, excepte aquelles estrictament necessàries, a través del centre de preferències de privacitat o panell de configuració, al qual pots accedir directament des del bàner o missatge emergent principal de la web. També pots configurar les cookies i/o revocar el consentiment prestat en qualsevol moment des de l’enllaç disponible en la web.

 

Si acceptes cookies de tercers i posteriorment desitges eliminar-les del teu ordinador o dispositiu mòbil, pots utilitzar les eines de desactivació de cookies dels diferents navegadors o a través del sistema habilitat per aquests tercers per a això a través dels enllaços que s’indiquen en l’apartat “Com eliminar i bloquejar/deshabilitar les cookies?”.

 

COM ELIMINAR I BLOQUEJAR/DESHABILITAR LES COOKIES?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu ordinador o dispositiu mòbil mitjançant la configuració de les opcions del teu navegador d’Internet . En cas que no permetis la instal·lació de cookies en el teu navegador, és possible que no puguis accedir a alguns dels serveis prestats, i que la teva experiència en la nostra web pugui resultar menys satisfactòria.

En els següents enllaços tens a la teva disposició tota la informació per a configurar o deshabilitar les teves cookies segons el navegador utilitzat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera: http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

Si accedeixes a la nostra pàgina web a través d’un dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent, tauleta, videoconsola portàtil, etc.), és possible que les opcions de cookies estiguin situades en els ajustos generals del dispositiu. Consulta el manual d’usuari del dispositiu per a obtenir més informació sobre aquest tema.

 

COM INHABILITAR GOOGLE ANALYTICS?

La nostra pàgina web utilitza cookies de Google Analytics, un servei titularitat de Google Inc. Google Analyitics analitza l’ús que els usuaris fan d’una pàgina web a través de l’ús de les cookies de Google. La informació generada per les cookies de Google sobre l’ús d’aquesta pàgina web pels usuaris sol ser transferida i emmagatzemada en servidors de Google situats als EUA

Per a evitar aquest tipus de cookies existeixen eines o complements d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. Pots trobar més informació i tenir accés a aquestes eines a través del següent enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ:

Per a tota aquella informació en matèria de privacitat i protecció de dades exigida per l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que no es refereixi de manera específica a les cookies, pots visitar la nostra Política de privacitat.

 

T’informem que, en cas de no estar d’acord amb el tractament de dades realitzat per les cookies de la nostra web, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).com

Avís Legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), informem els usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte:

Nom o Denominació social: Anytic Business Solutions, S.L.
Nom comercial: EXQUEEZEER
Domicili social: Av. Europa 47 P.3 Pta.2 , 08790, Gelida
NIF: B66737263
Telèfon: 600937923
E-mail: amallol@anytic.com
Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45328, foli 112, fulla 484317.

 

1.- OBJECTE

Anytic Business Solutions, S.L. (d’ara endavant,EXQUEEZEER ), com a responsable del lloc web www.exqueezeer.com, posa a la disposició dels usuaris el present document, el qual regula l’ús d’aquest lloc web, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris respecte de quins són les condicions d’ús i navegació de la pàgina web.

A través d’aquest lloc web, EXQUEEZEER facilita als usuaris l’accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquesta pàgina web.

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerat usuari (d’ara endavant, l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que puguin resultar d’aplicació.

L’usuari haurà de llegir atentament el present Avís legal, recomanant-se la seva lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que accedeixi a aquesta, amb la finalitat de conèixer i comprendre les modificacions que el prestador hagués pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, sent suficient la publicació de les mateixes en aquesta pàgina web. És responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, perquè resultaran d’aplicació les més recents, deixant-se sense efecte les condicions prèvies.

 

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Mitjançant el present Avís legal s’informa els usuaris de les condicions que regeixen l’accés i ús d’aquesta pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de la contractació.

 

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de EXQUEEZEER en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d’aquesta pàgina web

poden estar subjectes al pagament d’un preu determinat. En aquest supòsit, sempre s’informarà l’usuari del caràcter onerós de determinats serveis, sent necessària la seva prèvia contractació, i resultant d’aplicació les condicions generals de venda que si escau existissin en la pàgina web, així com la normativa de consum vigent a cada moment.

 

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Així i tot, és possible que el prestador condicioni l’ús d’alguns serveis al previ emplenament del corresponent registre d’usuaris. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei. El tractament de dades personals de l’usuari que pugui tenir lloc a conseqüència del registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat.

 

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través d’aquesta pàgina web haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a EXQUEEZEER permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar al prestador o a tercers.

 

 

2.4. Menors d’edat.

EXQUEEZEER recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Per a l’ús dels serveis d’aquesta pàgina web, els menors d’edat hauran d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran de configurar en els seus ordinadors o dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc.), que permetin limitar els continguts disponibles.

 

2.5. Obligacions dels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb les presents Condicions, la llei, la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos del prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador o tercers.

 

 

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de terceres persones informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 

 

Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.

Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l’ordre públic.

Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre altres.

Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.

De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.

Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat; ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible de manera temporal l’accés a la pàgina web.

El prestador exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís legal, a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, el prestador no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

El prestador no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. El prestador no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al prestador. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel prestador, però fabricats o facilitats per un tercer. El prestador podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

 

 

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers, diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaurà sobre el tercer, ja sigui aquest proveïdor, col·laborador o un altre.

 

4.- ENLLAÇOS (LINKS)

És possible que aquest lloc web inclogui enllaços o enllaços que permeti als usuaris ser redirigits a continguts de pàgines web i llocs d’Internet pertanyents a tercers aliens al prestador. Pel fet que des de la nostra pàgina web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers,EXQUEEZEER no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i/o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata del link o enllaç a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment dels quals disposa els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui com més aviat millor a l’administrador del lloc web.

 

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament; els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o elements gràfics i sonors, són propietat del prestador o, en defecte d’això, disposa de les llicències i/o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu legítim propietari.

Els dissenys, logotips, textos, gràfics, entre altres, aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte d’aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos per a la seva utilització en aquesta pàgina web.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

 

6.- XARXES SOCIALS

L’informem que EXQUEEZEER pot ser present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes -sent seguidors dels perfils deEXQUEEZEER , o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes- es regirà pel present apartat d’aquest Avís legal. Quan l’usuari es trobi en el perfil de EXQUEEZEER en les diverses xarxes socials en les quals tingui presència, li resultaran d’aplicació les condicions d’ús i les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials. E no EXQUEEZEER no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar en el perfil de l’empresa, tot això sense perjudici de les possibles accions que EXQUEEZEER pugui exercir enfront dels titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitud d’eliminació de comentaris inapropiats, ofensius, o lesius de drets d’altres usuaris).

 

EXQUEEZEER tindrà accés a les dades personals que l’usuari hagi publicat en els seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials puguin tenir accés.

 

Queda prohibida la publicació del següent contingut en el perfil de EXQUEEZEER en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d’ús del servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials:

 

Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable, o que suposin la realització d’activitats il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.

 

Publicacions que atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, al respecte o al bon nom.

 

Així mateix, EXQUEEZEER es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials, aquells continguts que es considerin inapropiats.

 

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES

És possible que el prestador obtingui dades personals dels usuaris a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L’usuari podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals en la nostra Política de privacitat, o dirigint-se al prestador a través de les dades de contacte continguts en el present Avís legal, i a través dels formularis de contacte que, en el seu cas, hagin estat habilitats a aquest efecte.

 

8.- COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Per a conèixer més informació sobre què són les cookies i per a què les utilitzem, pots accedir a la nostra Política de cookies.

 

9.- NUL·LITAT PARCIAL.

Si alguna de les condicions del present Avís legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb les presents condicions, resultarà d’aplicació la legislació espanyola, sent competent per al coneixement dels conflictes que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents condicions els Jutjats i Tribunals del domicili del prestador o de l’usuari, a elecció d’aquest últim.

Anytic Business Solutions, SLU